Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018  

1        Organisatie 

1.1 Bestuur
Het bestuur van de Stichting telde dit jaar zes leden. Drie daarvan vervulden de functies voorzitter, secretaris en penningmeester, de overige drie beheerden de portefeuilles Onderhoud, Cultureel Programma en Vrijwilligersbeleid. In het bestuur is een vacature voor de portefeuille PR.Waar voorheen een manager verantwoordelijk was voor het cultureel programma en de dagelijkse gang van zaken, waaronder de contacten met de huurder, zijn deze zaken nu direct in handen van de bestuurders.
De organisatie van de Stichting wordt gerund door vrijwilligers.  In het jaar 2018 waren 48 vrijwilligers actief. Met het verdwijnen van de functie van manager, kent de Stichting geen betaalde functies meer. 

1.2 Commissies
Het cultureel programma wordt verzorgd door vrijwilligers in verschillende commissies. In 2018 waren hiervoor de volgende commissies actief:
- boeken
- cabaret
- club B
- evenementen
- exposities
- muziek op rhoon (voorheen: jazz)
- kamermuziek
- kinderkasteel
- rondleidingen
De nieuwe commissie clubB die zich richtte op jongeren van 10 tot 16 jaar is in de zomer van dit jaar opgeheven. Het is bijzonder lastig gebleken om voor deze doelgroep een aansprekend programma te organiseren. De geringe belangstelling en bijkomende vervelende incidenten hebben de organisatoren doen besluiten in het nieuwe seizoen geen activiteiten meer aan te bieden. 

Voorts waren vrijwilligers actief in de commissies:
- archief en collectie
- inrichting
- kascontrole
- onderhoud
- PR 

1.3 Communicatie en PR
Het bestuur wordt in communicatie en PR ondersteund door een webmaster voor het onderhoud en beheer van de website, en een PR-bureau dat drukwerk, perscontacten en social media verzorgt, deels als vrijwilligerswerk.  

1.4 Financiën
Met de besloten vennootschap Specialiteitenrestaurant " Het Kasteel van Rhoon” B.V. is in 2017 een nieuwe contractperiode van 5 jaar aangegaan. Deze afspraken vormen het fundament voor het investeringsplan voor de komende vijf jaar. 
De financiële positie van de Stichting is gezond.
De binnenkomende baten worden grotendeels aangewend voor onderhoud en inrichting van het Kasteel als rijksmonument. Een kleiner percentage, circa 20%, wordt besteed aan de realisatie van het cultureel programma.Het financieel overzicht wordt op de website gepubliceerd, onder tabblad Stichting / ANBI.  

2     Beleid 

2.1 Meerjarenplanning
Het bureau Metman/v heeft in opdracht van het bestuur in 2017 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de toekomstige profilering van Het Kasteel.Het onderzoek heeft geresulteerd in een merkfundament, waarin wordt aangegeven op welke manier Het Kasteel een meer centrale posite binnen de gemeente en regio zou kunnen innemen.Het Kasteel heeft meer mogelijkheden dan nu benut worden. Zo zou beter gebruik gemaakt kunnen worden van de buitenruimte en zouden maatregelen genomen kunnen worden om de toegankelijkheid te vergroten. Aandacht voor de programmering van aktiviteiten en laagdrempelig horeca-aanbod zijn daar onderdeel van. 

Op basis van deze aanbevelingen is binnen het bestuur een meerjarenaanpak gestart onder de titel  ‘1+1=3’ . In deze aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de huurder om te komen tot een opzet waarbij de activiteiten die de Stichting organiseert en het horeca-aanbod van de huurder elkaar versterken. Er is een stappenplan gemaakt waarin de mogelijkheden die de Stichting voor de komende 5 jaar ziet, nader zijn uitgewerkt. Dit vijfjarenplan omvat o.a. een verlichtingsplan, intensiever gebruik van de buitenruimte, aandacht voor duurzaamheid en mogelijkheden tot talentontwikkeling in brede zin.

Om deze plannen te kunnen realiseren, is de medewerking van de Gemeente en het Zuid-Hollands Landschap vereist. Het afgelopen jaar hebben daarom diverse presentaties en gesprekken plaats gevonden met gemeeente ambtenaren, de directie van het Zuid-Hollands Landschap en de verantwoordelijk wethouder.

2.2 Vrijwilligers
Om de verantwoordelijkheid van de Stichting t.o.v. de werkzame vrijwilligers vast te leggen, heeft het bestuur een vrijwilligersbeleid vastgesteld. Daarin zijn de kaders waarbinnen de vrijwilligers opereren geformuleerd en wordt aangegeven welke communicatiekanalen ter beschikking staan. Aan alle vrijwilligers is een Vrijwilligerswijzer uitgereikt, waarin dit beleid wordt samengevat. Vrijwilligers tekenen een Vrijwilligersovereenkomst waarin de belangrijkste punten zijn opgenomen. 

2.3 Privacy
In verband met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming is door het bestuur een Privacy Reglement opgesteld dat wordt toegevoegd aan het Beleidsplan. Dit reglement is aan alle betrokkenen toegezonden en wordt gepubliceerd op de website van de Stichting. Op de website is eveneens een Privacy Statement geplaatst.  

3     Onderhoud en Inrichting 

3.1 Regulier onderhoud 
De volgende aspecten zijn in dit verband in 2018 aan de orde geweest:·     
  • contractueel onderhoud aan brandmeldinstallatie, brandblusmiddelen, noodverlichting, alarminstallatie, cv-installatie en airco-installatie.     
  • regulier buitenonderhoud.      
  • onderhoudswerkzaamheden in het voorbos.      
  • klein onderhoud voortvloeiend uit de opname monumentenwacht. 

3.2 Incidenteel onderhoud
Waar nodig is aandacht besteed aan vervanging, herstel en verbetering.·       
  • De kroonluchter in de Empirezaal is hersteld en teruggehangen. In een later stadium is de hoogte van de ophanging nog aangepast.       
  • In overleg met de verzekering is de houten vloer in de bar vervangen na waterschade.        
  • Diverse malen bleek ontstopping van het riool noodzakelijk. Inspectie heeft uitgewezen dat grote delen van de riolering aan vervanging toe zijn.        
  • In de bergruimte naast de garderobe zijn de vloerdelen vervangen. 

3.3 Bijzondere investeringen 
In overleg met de huurder heeft de Stichting de keuken van het inpandige restaurant volledig gerenoveerd. Daarbij is zoveel mogelijk gekozen voor duurzame oplossingen, zoals ook door de huurder gewenst.Voor de nieuwe gasloze keuken zijn alle elektrische voorzieningen aangepast en de meterkasten op de begane grond en eerste verdieping vernieuwd.De keuken is verder voorzien van nieuwe wandtegels, een nieuw plafond, een pvc vloer en LED verlichting. Ook het leidingwerk is aangepast.De nieuwe keukenapparatuur is aangeschaft door de huurder. 

3.4 Inrichting
Behalve het in ere herstellen van de kroonluchter in Empirezaal, is ook geïnvesteerd in meubelstukken en raambekleding.Zo zijn in diverse zalen passende gordijnen aangebracht. Voor de Annazaal is nieuw meubilair aangeschaft.  

4     Cultureel  Programma 

Het Kasteel heeft in 2018 een breed cultureel programma aangeboden.Het programma-overzicht is gepubliceerd in de ‘kasteelladder”, zowel op de website als  in gedrukte vorm (zie bijlage) en door middel van advertenties in de plaatselijke pers .

4.1 Cabaret
De commissie Cabaret & Zo verzorgde in 2018 vijf donderdagavonden cabaret op de klokkenzolder van het Kasteel, met bekende en minder bekende cabaretiers.Hoogtepunt was ook dit jaar de presentatie van de Camaretten finalisten, een jaarlijks terugkerend evenement dat steevast lang van tevoren uitverkocht is.Verder was er de voorstelling Sleutelmoment van Henry van Loon, een surrealistische mix van stand-up, liedjes en visuele grappen, en het optredenden Kasper en Soundos, twee cabaretiers verbonden aan de Comedytrain.Rayen Panday met zijn programma Fenomeen, een persoonlijk, actueel en muzikaal hoogstandje, en Anne Neuteboom met haar maatschappelijk betrokken cabaret in Kijk haar gaan, maakten de serie compleet.Alle voorstellingen waren dit jaar uitverkocht.

4.2 Club B
Deze commissie richtte zich op de jeugd van 10 tot 16 jaar en organiseerde in 2018 nog twee evenementen.Voor Games werd de Empirezaal van het Kasteel omgetoverd tot een ouderwetse speelhal, met flipperkasten en games als Pacman en Space Invaders.Wipe Out was een buitenactiviteit met een uitdagend parcours vol obstakels.Voor beide activiteiten was de belangstelling echter zo beperkt dat de commissie besloten heeft de overige geplande activiteiten voor 2018 en 2019 af te blazen.       

4.3 Evenementen
Behalve het grootschalige festival Muziek op Rhoon in juni en het Lezersfestival tijdens de boekenweek in maart, participeerde de Stichting ook in de landelijke evenementen ‘de Dag van het Kasteel’ en ‘Open Monumentendag’. 
Op de Dag van het Kasteel in mei werd een programma gepresenteerd dat een goed totaalbeeld bood van de culturele activiteiten van de Stichting; met rondleidingen, klassieke muziek, een kindervoorstelling, een jazzband op het buitenterras en tal van kinderactiviteiten in en om het Kasteel. 
Tijdens Open Monumentendag in september werd, behalve de traditionele rondleidingen, het evenement ‘Dichter op het Kasteel’ aangeboden. Dichters uit het hele land hadden voor deze gelegenheid een gedicht geschreven over het Kasteel van Rhoon. Vijfendertig geselecteerde gedichten zijn samengebracht in de gelijknamige bundel. Het evenement werd geopend door de burgemeester van Albrandswaard, die daarbij zijn eigen gedicht voorlas. Vervolgens droegen de dichters gedurende de middag, in en om het Kasteel, in zalen en tuinen, hun gedichten voor. 

4.4 Exposities
In 2018 zijn 5 exposities georganiseerd, te weten: 
Grafiek uit de collectie Rehmann & Scherft, twee bijzondere grafiekcollecties, met litho’s en etsen verzameld vanaf vroeg vorige eeuw tot eind jaren zestig. Onder beheer van Stichting Kasteel van Rhoon.
Grenzeloos. Het Kasteel van Rhoon was in mei één van de locaties waar een manifestatie van internationale kunstenaars wed gehouden: Triangle of Life, rond onderwerpen als vruchtbaarheid en natuur.
Albrandswaardse Meesters, uit de collectie van Bert Euser met werk van beeldend kunstenaars uit Rhoon en Poortugaal.
Poolse kunstenaars, een groepsexpositie van Pools-Nederlandse kunstenaars, die de bezoekers kennis lieten maken met Poolse kijk op kunst.
Kerstexpositie. Deze bijzondere expositie toonde een grote collectie kerststallen en antieke kerstversiering.
Het bezoekersaantal neemt gestaag toe. Zeker de kerstexpositie trok veel bezoekers (bijna 500).

4.5 Kindervoorstellingen
Voor kinderen vanaf 4 jaar organiseerde de commissie Kinderkasteel in 2018 driemaal een voorstelling.De zandtekenaar vertelde in De boze heks en de zandtekenaar sprookjes met liedjes en zandtekeningen. De kinderen konden daarna ook zelf aan de slag met zandtekenen.In de voorstelling Hoep Hoep Hiezee maakten kinderen vanaf 7 jaar kennis met een andere kijk op taal door ‘het meest baldadige werk van drs P’, een absurde voorstelling vol taaljeuk en woordzwellingen.Voor de allerkleinsten was er Aadje Piraatje in gevaar van meesterverteller Ton Meijer, die de kinderen een actieve rol geeft in zijn verhalen.

4.6 Klassieke concerten
De commissie Kamermuziek probeert niet alleen om musici van naam te programmeren maar ook een zo divers mogelijk programma te bieden.
In 2018 verwelkomden we daarom musici zoals de zusjes Maria en Natalia Milsteinenwas er het optreden van Hanna Shybayeva met een pianoconcert geïnspireerd op de volksmuziek. Vijf strijkers uit het Rotterdams Philharmonisch Orkest brachten een programma in samenwerking met hoorniste Wendy Lelieveld.  Het En Accord strijkkwartet (viool, altviool en cello) en Trio Lumaka (cello, fluit en harp) verzorgden de overige twee concerten. Met een vast en enthousiast publiek was het weer een geslaagd jaar met vijf zondagochtendconcerten.

4.7 Lezersfestival
Het Lezersfestival trok dit jaar ruim 60 bezoekers. Er was voor gekozen om de schrijvers van zaal te laten wisselen, zodat het publiek in de drie zalen kon blijven zitten. Voor het festival is gebruikgemaakt van de Empirezaal, de Alveradezaal en de Kerkzaal.
De bezoekers werden bij binnenkomst begroet met een drankje. Hierna vond de eerste lezing plaats die gevolgd werd door een voorgerecht. Na de tweede lezing werd het hoofdgerecht geserveerd. Na afloop van de derde lezing was er koffie met friandises. Het publiek kon steeds beneden in de hal bij de boekenstand van boekhandel Het Witte Huys boeken kopen om deze te laten signeren door de auteurs.
Auteurs Jaap Robben en Maartje Wortel verzorgden zelf een voordracht. Jeroen S. Rozendaal interviewde schrijver Alex Boogers. Door de opzet met de schrijver die bij wijze van spreken aanschoof bij het diner was er veel contact tussen de auteurs en het publiek.  

4.8 Muziek op Rhoon en Blues op Zondag
In 2018 was de 4e editie van het Jazzfestival Kasteel van Rhoon onder de nieuwe naam Muziek op Rhoon. Het gezellige festival trok op 30 juni ondanks het warme weer ca. 1.200 bezoekers en is daarmee weer een stukje gegroeid. Optredens werden verzorgd door diverse artiesten uit binnen- en buitenland. 
Dit najaar is de commissie Muziek op Rhoon ook begonnen met Blues op Zondag.
Drie zondagmiddagconcerten met Dulfer plays Blues, John Primer & Band en Kat Riggens & her Blues Revival. Dit nieuwe initiatief resulteerde in drie uitverkochte middagen waarbij men kon genieten van topartiesten in een gezellige opstelling. 

4.9 Rondleidingen
In het kasteel zijn in 2018 negenmaal rondleidingen gegeven door drie gidsen, die als vrijwilliger aan de Stichting verbonden zijn.In een korte inleiding is de historie van het kasteel, zijn bewoners en hun positie in de geschiedenis van Rhoon, der Nederlanden in vogelvlucht behandeld. Daarna hebben de gidsen de groepen bezoekers rondgeleid, al vertellend over de rijkdom aan interieur-elementen in en om het Kasteel.De gidsen willen de bezoekers van alle leeftijden laten ervaren hoe het heden voortkomt uit het verleden: - Het verleden tot leven brengen en verbinden met het heden -
Rond Open Monumentendag, begin september, werden leerlingen van de hoogste groep van het basisonderwijs uitgenodigd en rondgeleid.Zij kregen een rondleiding toegepast op hun leeftijd. Er werd door hen veel interesse getoond tijdens dit bezoek.De combinatie van een rondleiding met een ander culturele activiteit, zoals een expositie op zolder of dichters die uit eigen werk voordragen gaf een waardevermeerdering aan de rondleidingen.                

5     Activiteiten voor vrijwilligers

Om de contacten met de vrijwilligers te onderhouden werden in 2018 drie vrijwilligers-bijeenkomsten gehouden: in januari een nieuwjaarsviering en voorts bijeenkomsten in maart en september. Deze samenkomsten hebben enerzijds tot doel de plannen van het bestuur aan de vrijwilligers voor te leggen, maar zijn anderzijds ook het moment waarop de verschillende commissies hun ideeën en plannen met elkaar kunnen delen, zodat ook "kruisbestuiving” kan plaats-vinden. 

In 2018 heeft het bestuur voor belangstellende vrijwilligers een cursus AED georganiseerd. Acht vrijwilligers hebben aan deze cursus deelgenomen. In de hal van het Kasteel is een AED apparaat geïnstalleerd.


Masterlinks Internet Solutions 2019