Jaaroverzicht 2019


1 Organisatie

1.1 Bestuur
Het bestuur van de Stichting telde dit jaar zes leden. Drie daarvan vervulden de functies voorzitter, secretaris en penningmeester, de overige drie beheerden de portefeuilles Onderhoud, Cultureel Programma en Vrijwilligersbeleid. In het bestuur is een vacature voor de portefeuille PR.
De vrijwilliger die gedurende de afgelopen veertien jaar de functie van bestuurssecretaris heeft vervuld, beëindigt aan het einde van 2019 zijn werkzaamheden. Een nieuw bestuurslid zal begin 2020 aantreden.
Helaas is de Stichting er nog niet in geslaagd een gescikte kandidaat te vinden om de vacature voor de portefeuille PR binnen het bestuur in te vullen.

De organisatie van de Stichting wordt gerund door vrijwilligers. In het jaar 2019 waren 56 vrijwilligers actief. De Stichting kent geen betaalde functies. Wel wordt het beheer van de website en het ontwerp van PR-materiaal (posters, flyers, logo’s, webdesign) uitbesteed aan externe partijen.

1.2 Commissies
Het cultureel programma wordt verzorgd door vrijwilligers in verschillende commissies. In 2019 waren hiervoor de volgende commissies actief:
- Boeken
- Cabaret
- Evenementen
- Exposities
- Historie
- Jong Talent
- Muziek op Rhoon
- Kamermuziek
- Kinderkasteel
- Rondleidingen
In het najaar van 2019 zijn twee nieuwe commissies van start gegaan.

De eerste, ‘Jong Talent’, richt zich op jongeren in de leeftijd van 9 tot 13 jaar (bovenbouw basisschool). De commissieleden werken aan een cultureel programma voor deze leeftijdsgroep, waarin deelnemers in workshops kunnen kennismaken met theater, beeldende kunst, muziek en literatuur.

De tweede, ‘Historie’, is begonnen met het project dat aan de hand van verschillende elementen binnen het Kasteel, de geschiedenis zal belichten van het gebouw en zijn bewoners door de eeuwen heen. De commissie werkt hiertoe nauw samen met de commissie ‘Rondleidingen’.

Voorts waren vrijwilligers actief in de commissies:
- Archief en Collectie
- Inrichting
- Kascontrole
- Onderhoud
- PR

De commissie PR is versterkt met een vrijwilliger die de externe contacten verzorgt, d.m.v. artikelen, persberichten en nieuwsbrieven. Ook het wekelijks actualiseren van de website en de relatie met de media horen tot dit aandachtsgebied.
Voor de communicatie via social media is een vrijwilliger gevonden, die deze taak tot eind 2019 op zich zal nemen.

1.3 Vrijwilligers
De Stichting mag zich verheugen in een gestage instroom van nieuwe vrijwilligers.
In 2019 hebben 7 vrijwilligers de Stichting verlaten i.v.m. drukke werkzaamheden of persoonlijke omstandigheden. Ook heeft de Stichting één bijzonder gewaardeerde vrijwilliger verloren door overlijden.
Vijftien nieuwe vrijwilligers zijn de Stichting in 2019 komen versterken.

Naast nieuwe commissieleden voor de nieuwe commissies ‘Jong Talent’ en ‘Historie’, is er ook een aantal vrijwilligers toegevoegd aan de commissie ‘Muziek op Rhoon’.

1.4 Financiën
Met de besloten vennootschap Specialiteitenrestaurant "Het Kasteel van Rhoon” B.V. is in 2017 een nieuwe contractperiode van 5 jaar aangegaan.
Deze afspraken vormen het fundament voor het investeringsplan voor de komende vijf jaar.

De financiële positie van de Stichting is gezond.
De binnenkomende baten worden grotendeels aangewend voor onderhoud en inrichting van het Kasteel als rijksmonument. Een kleiner percentage, circa 20%, wordt besteed aan de realisatie van het cultureel programma.
Het financieel overzicht wordt op de website gepubliceerd, onder tabblad Stichting/ ANBI.


2 Beleid

2.1 Meerjarenplanning
Gezien het belang dat het Zuid Hollands landschap hecht aan de cultuurhistorische waarde van het Kasteel, is in 2019 besloten tot een aanpak waarin dat aspect een centrale plaats inneemt. Het terugbrengen van het Klank- en Lichtspel vormt daartoe een geschikt uitgangspunt en laat zich bovendien goed combineren met de wens tot verduurzaming.
Het afgelopen jaar is er intensief contact geweest met de partij die een offerte heeft uitgebracht voor de verduurzaming van de buitenverlichting van het Kasteel. In deze offerte is ook de realisatie van het Klank- en lichtspel opgenomen.

Het verwezenlijken van deze plannen is een kostbare aangelegenheid, die de Stichting niet kan financieren uit de bestaande middelen. Om de plannen voor een crowdfunding actie en/of een vereniging van donateurs ‘Vrienden van het Kasteel’ van de grond te krijgen, is gestart met het zoeken naar vrijwilligers die zich hierover willen buigen.

Een belangrijk aspect van het meerjarenproject 1+1=3 is de samenwerking met de huurder, om te komen tot een opzet waarbij de activiteiten die de Stichting organiseert en het horeca-aanbod elkaar versterken.
Dit jaar is besloten om ook te verkennen of er mogelijkheden zijn om bepaalde activiteiten nadrukkelijk sámen te organiseren. Daartoe zijn twee pilots opgezet, waarbij beide partijen samen de organisatie voor hun rekening nemen en ook samen de kosten dragen.
Op initiatief van de huurder is in dit verband de aanduiding 1+1=3 inmiddels vervangen door Kasteel Culinair (de horeca) en Kasteel Cultureel (het cultureel programma van de Stichting).

2.2 Vrijwilligers
Het vrijwilligersbeleid is in 2019 uitgebreid met de invoering van een VOG voor vrijwilligers. In eerste instantie met name voor de vrijwilligers die werken met kinderen, d.w.z. in de commissies ‘Kinderkasteel’, ‘Jong Talent’, ‘Exposities’, ‘Rondleiding’ en ‘’Evenementen’.
Omdat in de praktijk alle vrijwilligers wel eens betrokken zijn bij activiteiten met kinderen, is het beleid inmiddels uitgebreid naar alle vrijwilligers en wordt de VOG altijd toegevoegd aan de Vrijwilligersovereenkomst.


3 Onderhoud en Inrichting

3.1 Regulier onderhoud
De volgende aspecten zijn in dit verband in 2019 aan de orde geweest:
  • contractueel onderhoud aan brandmeldinstallatie, brandblusmiddelen, noodverlichting, alarminstallatie, cv-installatie en airco-installatie.
  • regulier buitenonderhoud, zoals goten schoonmaken e.d.
  • onderhoudswerkzaamheden in het voorbos.
  • klein onderhoud voortvloeiend uit de opname van Monumentenwacht.
3.2 Incidenteel onderhoud
Waar nodig is aandacht besteed aan vervanging, herstel en verbetering.
  • De besturing van de pompput voor de riolering is aangepast.
  • I.v.m. verstoppingen is de riolering naar het bruidshuisje vervangen.
  • De boom achter het bruidshuisje is verwijderd.
  • Op de vloer van de ruimte bij de bar is het hout vervangen door plavuizen. Daarmee is het terugkerend probleem van waterschade opgelost.
  • Voor het vochtvrij maken van de kelderis een pompput geplaatst. Dit is een voorlopige voorziening, maar lijkt vooralsnog afdoende.
3.3 Bijzondere investeringen
In overleg met en op verzoek van de huurder heeft de Stichting de kleur van de wanden in de Empirezaal aangepast, uitgevoerd in een lichte kleur. Voorafgaand hieraan is het stucwerk hersteld.

De cv-ketels voor het Kasteel op de Klokkenzolder zijn vervangen. De nieuwe ketels hebben een aanzienlijk hoger rendement dan de oude.

3.4 Inrichting
In samenspraak met een expert van buitenaf is een kleurvoorstel gedaan voor de aankleding van de hal. Overleg met de huurder hierover heeft nog niet geleid tot een gezamenlijke visie.
Een totaalplan voor het Kasteel is dan ook nog niet aan de orde.


4 Cultureel Programma

Het Kasteel heeft in 2019 een breed cultureel programma aangeboden.
Het programma-overzicht is gepubliceerd in de ‘kasteelladder”, zowel op de website als in gedrukte vorm en door middel van advertenties in de plaatselijke pers.

4.1 Cabaret
De commissie Cabaret & Zo verzorgde in 2019 vijf donderdagavonden cabaret op de klokkenzolder van het Kasteel, met bekende en minder bekende cabaretiers.
Hoogtepunt was ook dit jaar de presentatie van de Cameretten finalisten, een jaarlijks terugkerend evenement dat steevast lang van tevoren uitverkocht is.
Max van den Burg bracht met zijn jubileumshow Paasbest een dynamische en muzikale show op de planken, vol rake types en met hilarische en ontroerende verhalen en liedjes.
Minder geslaagd was de voorstelling Brainwash van Matroesjka. Deze dames presteerden ditmaal helaas niet op het niveau dat we van ze gewend zijn.
In het najaar werd dit ruimschoots goedgemaakt door de voorstelling van Ronald Snijders met het programma Groot Succes 2, een aaneenschakeling van onverwachte taalgrappen en gedachtekronkels.
Pieter Jouke sloot het jaar af met zijn voorstelling Gloeiende Plaat, het manifest van een wereldbestormer.
Alle voorstellingen waren ook dit jaar uitverkocht.

4.2 Evenementen
De evenementen commissie heeft een drietal evenementen georganiseerd. Naast deelname aan de jaarlijks terugkerende landelijke evenementen ‘de Dag van het Kasteel’ en ‘Open Monumentendag’ is in 2019 in het kader van het Rembrandtjaar een dag georganiseerd.

Op de Dag van het Kasteel werd een gevarieerd programma voor jong en oud geboden. Naast rondleidingen, een expositie en diverse voorstellingen was er hedendaagse en middeleeuwse muziek zowel binnen als buiten te beluisteren. Er werden verschillende ambachten uit de Middeleeuwen getoond. De Dag werd dit jaar bijzonder goed bezocht.

Tijdens de Open Monumentendag werden rondleidingen aangeboden en was er gelegenheid het kasteel te ontdekken. Op de klokkenzolder was een expositie te zien en studenten van de MBO opleiding Cordarts zorgend met hun muzikale talent voor een fijne sfeer. De dag werd afgesloten met een optreden van Blues op Zondag.

In het kader van het Rembrandtjaar is een Rembrandtdag georganiseerd met een tweetal voorstellingen die op verschillende wijze Rembrandt en de gouden eeuw hebben belicht.
Tijdens de dag konden bezoekers bij kunstenaar Marcel Hoornweg meer te weten komen over het aanbrengen van de verf en het maken van verf in de gouden eeuw.

Naast deze evenementen ontbraken ook dit jaar de jaarlijks terugkerende evenementen niet: het grootschalige festival Muziek op Rhoon in juni en het Lezersfestival tijdens de boekenweek in maart.

4.3 Exposities
In 2019 zijn 5 exposities georganiseerd.
Gemiddeld komen er zo’n 350 bezoekers per expositie. Basisschoolleerlingen weten steeds vaker de weg te vinden en krijgen een rondleiding tijdens lopende exposities.
Drie basisscholen hebben een bijdrage geleverd aan de exposities.

De volgende exposities hebben plaatsgevonden:
Antoinette Grote Gansey: schilderijen in acrylverf, met de natuur in al haar vormen als basis.
Foto-expositie: groepsexpositie waarvoor meerdere fotografen zijn uitgenodigd om hun werk te exposeren.
Kleur lokaal 2: plaatselijke kunstenaars en leerlingen basisschool hebben hun werk geëxposeerd.
Arie Meuldijk en John de Vos: schilderijen, tekeningen en fotografie. Het werk van Arie Meuldijk is geïnspireerd door het veranderend landschap in de randstad. John Vos combineert foto’s met objecten.
Winterexpo: schilderijen, tekeningen en keramiek gebaseerd op het thema "winter”, met de deelname van leerlingen van de basisscholen.

4.4 Kindervoorstellingen
Het afgelopen kalenderjaar zijn er door de commissie ‘KinderKasteel’ vier kindervoorstellingen aangeboden. De opkomst bij de voorstellingen is goed en lijkt door betere promotie zelfs steeds meer te worden. Ouders geven aan de redelijke lage entreeprijs en de leeftijdscategorie prettig te vinden.
In februari 2019 mochten we de spelers van Meneer Monster ontvangen. Zij speelden de voorstelling: over de kleine mol die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept. Een hilarische voorstelling waarbij er allerlei dieren en poepjes voorbijkwamen.
In mei 2019 was er de dansvoorstelling/workshop van Ammehoela. Tijdens deze voorstelling namen de twee danseressen de bezoekers mee in een onderwaterwereld. Eerst mochten ze kijken naar verschillende zeedieren die ieder met eigen bewegingen en geluid door de zee bewegen. Daarna hebben de kinderen zelf meegedanst in de onderwaterwereld. Enthousiast werd er mee bewogen en gedanst.
In de Kinderboekenweek (oktober 2019) hebben we het poppentheater Kletskous op bezoek gehad. Zij speelden voor ons de voorstelling "Ga je mee naar zee…?”. Een ontzettend interactieve voorstelling waarin er met allerlei vervoersmiddelen op reis werd gegaan.
Voor het eerst is in december een kindervoorstelling aangeboden. Deze poppenkastvoorstelling was in het kerst thema Kerstbomen dromen. De poppenkast was prachtig in kerstsfeer met leuke kerstliedjes en aan het einde van de voorstelling zelfs nog sneeuw. Een groot succes.
Een extra kindervoorstelling kwam tot stand in samenweking met de commissie ‘Kamermuziek’ en vond plaats op het festivalterrein van Muziek op Rhoon. Daar werd de zondag na het festival voor de kinderen het muzikale sprookje Peter en de Wolf opgevoerd. Circa 100 kinderen en hun (groot)ouders bezochten deze voorstelling.

4.5 Klassieke concerten
Ook in 2019 is het de commissie Kamermuziek gelukt om een divers programma te presenteren.
De reeks begon met het Dudok Quartet, één van de meest veelzijdige strijkkwartetten van dit moment.
Een niet veel voorkomende combinatie van altviool en gitaar werd gevormd door Duo Macondo. Zij brachten een speciaal programma met o.a. Mexicaanse en Spaanse werken.
Mijnders en Milon, kwamen samen met Broncano en brachten een verrassend concert, zo ook Sphinx: de dames Frimout en van den Bos, op harp en fluit.
De serie werd afgesloten door het Gauguin Ensemble, klarinettiste Yfynke Hoogeveen en pianiste Loes van Ras speelden o.a. een speciaal voor hen gecomponeerd werk van Sylvia Maessen.
Al met al was het weer een gevarieerd en bij het publiek goed ontvangen muzikaal jaar.

4.6 Lezersfestival
Het Lezersfestival was dit jaar met 85 bezoekers een groot succes. De opzet was dit jaar in de vorm van een café in plaats van een diner. Bij binnenkomst kregen bezoekers koffie en thee geserveerd in de Empirezaal. Hier was ook boekhandel Het Witte Huys opgesteld met werk van de schrijvers en een signeertafel. In de pauze kon iedereen een drankje halen aan de bar en werden hapjes rondgebracht. Ook na afloop kon nog wat gedronken worden aan de bar. In de Margharetazaal las Tommy Wieringa voor uit eigen werk, met name uit zijn meest recente werk Dit is mijn moeder. Uit het betrokken publiek kwamen goede vragen, zoals ‘Hebben je zussen hun jeugd ook zo beleefd?’
In de Kerkzaal werd schrijfster en columnist Esther Gerritsen geïnterviewd door stichtingsvrijwilliger Maarten van Lenteren. Er werd over verschillende boeken van Gerritsen gesproken.
Tijdens de pauze signeerden de auteurs hun boeken in de Empirezaal en maakten zij een praatje met hun publiek. Door de café-achtige opzet was de sfeer losser en was er meer contact met de auteurs dan afgelopen jaren.
Voorafgaand aan het festival konden bezoekers van een speciaal samengesteld menu met een aangepaste prijs genieten in ’t Wapen van Rhoon.

4.7 Muziek op Rhoon en Blues op Zondag
In 2019 vond de 4e editie van Muziek op Rhoon plaats. Ruimer en professioneler opgezet met wederom meer bezoekers dan de vorige editie. Onder een stralende zon genoten de festivalbezoekers met een drankje en een hapje o.a. van Kraak en Smaak, Arp Frique, Ida Nielsen, Kim Hoorweg, Erwin Java ft. Kat Riggens en ..... Lee Towers als surprise act. De sfeer was gemoedelijk en de recensies zeer lovend. We kijken terug op een zeer geslaagde 4e editie.
Ook in 2019 werden er wederom een aantal gezellige zondagmiddagen georganiseerd in het Kasteel van Rhoon in het kader van Blues op Zondag. Na uitstekend gevulde middagen in 2018 waren wij ervan overtuigd dat de line-up voor 2019 wederom veel blues liefhebbers naar het Kasteel van Rhoon zou trekken. Met o.a. Chris Cain (USA), Sean Webster (UK) en Ellis Bailey & Band (UK) had het toegestroomde publiek niets te klagen. Wat een intensiteit en sfeer in de mooie Empire zaal waar gemiddeld zo’n 140 man per zondag genoten van deze rasartiesten.

4.8 Rondleidingen
In het Kasteel zijn 1n 2019 op een tiental dagen rondleidingen gegeven door de drie gidsen, die als vrijwilligers aan de Stichting verbonden zijn. De rondleidingen vonden plaats op de dagen zoals vermeld in het Cultureel Programma. Ook waren er rondleidingen op aanvraag, waaronder een rondleiding voor leerlingen in de kleuterleeftijd.
Op de Dag van het Kasteel en op de Open Monumentendag werden er twee rondleidingen gegeven. Rond de Open Monumentendag zijn er ook weer leerlingen van het basisonderwijs te gast geweest. Zij kregen een rondleiding toegesneden op hun leeftijd en interesse.
Na een korte inleiding over de historie van het Kasteel, de bewoners en hun plaats in de geschiedenis van Rhoon en Nederland leiden de gidsen de groepen rond, al vertellend over de rijkdom aan interieur-elementen in en om het Kasteel.
Dit jaar vielen de in het Cultureel Programma vastgestelde rondleiding steeds op een zondag waarop ook een expositie op de Klokkenzolder te bezoeken was. Een meerwaarde!

5 Activiteiten voor vrijwilligers

Om de contacten met de vrijwilligers te onderhouden werden in 2019 diverse vrijwilligers-bijeenkomsten gehouden.
In september werd een barbecue georganiseerd in de Kasteeltuin ter ere van het vijftigjarig bestaan van de Stichting. Daarbij waren ook de partners van de vrijwilligers welkom.
In januari was de jaarlijkse nieuwjaarsviering en voorts waren er bijeenkomsten in maart en oktober. Deze samenkomsten hebben enerzijds tot doel de plannen van het bestuur aan de vrijwilligers voor te leggen, maar zijn anderzijds ook het moment waarop de verschillende commissies hun ideeën en plannen met elkaar kunnen delen, zodat ook "kruisbestuiving” kan plaatsvinden.

In 2019 heeft het bestuur voor belangstellende vrijwilligers een cursus BHV en een cursus AED georganiseerd. Acht vrijwilligers hebben aan de cursus AED deelgenomen, één vrijwilliger volgde de cursus BHV.

Maandelijks ontvangen de vrijwilligers een nieuwsbrief van het bestuur, met het laatste nieuws over de plannen van het bestuur en de activiteiten van de verschillende commissies. Daarin is ook ruimte voor persoonlijke berichten.