Jaarplan 2019

JAARPLAN  2019  
1. Organisatie 
1.1 Bestuur
Binnen het bestuur functioneren, naast voorzitter, secretaris en penningmeester, drie bestuursleden die de portefeuilles Onderhoud, Cultureel Programma en Vrijwilligersbeleid afdekken. In het komende jaar zal de Stichting intensief op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid dat de vacature marketing en PR kan invullen.
De bestaande vrijwilligersorganisatie met de verschillende commissies blijft gehandhaafd.
Nu de commissie ‘club B’ is opgeheven, wordt gezocht naar een andere manier om jongeren vanaf 8 jaar bij de activiteiten van de Stichting te betrekken. De Stichting zal ook actief op zoek gaan naar aanvulling van de commisie PR, zodat de commisie meer gewicht krijgt en meer werkzaamheden door vrijwilligers gedaan kunnen worden.

1.2 Financiën
De onderhoudskosten van het Kasteel en de financiering van het cultureel programma worden gedekt door de beschikbare financiéle middelen. Er is echter daarbinnen geen ruimte voor ingrijpende extra investeringen.Om de voorgenomen plannen met betrekking tot de nieuwe profilering van het Kasteel en het project 1+1=3 te kunnen realiseren, zal daarom gezocht moeten worden naar aanvullende financiering.             

2. Beleid 

2.1 Meerjarenplanning 1+1=3

In 2018 zijn de eerste stappen gezet in het meerjarenproject 1+1=3. Het komende jaar zullen de contacten met de Gemeente en het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) worden geïntensiveerd. Voor het ZHL is vooral de cultuurhistorische waarde van het Kasteel en de kasteeltuinen van belang. In de prioriteitstelling zal daarom het accent met name daarop moeten liggen.Bij de Gemeente is de relatie met de omwonenden een belangrijk aandachtspunt gebleken. De komende periode moet dus bekeken worden in hoeverre het mogelijk  is om omwonenden bij onze plannen te betrekken. Voor de financiering van de plannen wordt gedacht aan het opzetten van een crowdfunding actie en/of een vereniging van donateurs ‘Vrienden van het Kasteel’. Om dit te verwezenlijken is een scherpere profilering van de Stichting als hoeder en schatbewaarder van het Kasteel noodzakelijk.Het 50-jarig bestaan van de Stichting in 2019 biedt daarvoor goede kansen. Een intensieve PR-campagne moet de basis leggen voor het aantrekken van de benodigde extra fondsen in het najaar van 2019.  

2.2 Historische profilering

De Stichting wil de komende  jaren meer aandacht besteden aan de historische context van het Kasteel. De plaats die het Kasteel heeft in de vaderlandse geschiedenis en in die van de regio, is zowel bij de inwoners van Albrandswaard als daarbuiten weinig bekend. Op verschillende manieren kan dit verleden tot leven gebracht worden. Een moderne versie van het Klank- en Lichtspel, dat in het verleden zeer populair was, wordt in dit kader overwogen. De huidige technische toepassingen van ledverlichting bieden daarvoor aantrekkelijke mogelijkheden. Ook het interieur van het Kasteel biedt voldoende aanknopingspunten om meer bekendheid aan de geschiedenis van het Kasteel te geven. In samenwerking met de leden van de commissie ‘Rondleidingen’, die op dit gebied goed thuis zijn, wordt daarom een cultureel project gestart dat de geschiedenis zal belichten aan de hand van verschillende elementen van het Kasteel. In eerste instantie wordt een tiental elementen geselecteerd, met de historische verhalen die daarbij horen. Een audiovisuele presentatie van die verhalen moet dan, op de website en middels een QR-code ook voor bezoekers aan het Kasteel, beschikbaar komen.              

3. Onderhoud en Inrichting 

3.1 Onderhoud aan het gebouw
Naast het gebruikelijke regulier onderhoud staat het komend jaar ook een aantal grotere projecten op het programma. Dit betreft:·         Groot onderhoud aan de riolering.·         Vochtvrij maken van de kelder.·         Vervanging van de houten vloer in de bar door plavuizen, i.v.m. het terugkerend probleem van waterschade. 

3.2 Onderhoud en verbetering van de buitenruimte

Om het veld naast het kasteelbos beter geschikt te maken voor evenementen, is de Stichting bereid om, in samenwerking met het ZHL, bij te dragen aan de versterking en drainage van het terrein. Ook de toegangsweg naar het veld zou versterkt moeten worden.De oude opslagschuur op het terrein, zou vernieuwd moeten worden en bij voorkeur ook aangepast met toiletblokken en een bescheiden horeca-voorziening. 

3.3 Interieur

In overleg met en op verzoek van de huurder zal in de komende periode gekeken worden naar aanpassingen aan het interieur die het Kasteel aantrekkelijker kunnen maken voor toekomstige gasten die de ruimtes willen huren voor bruiloften, feesten en vergaderingen.Uit een evaluatie van de huurder is naar voren gekomen dat b.v. de kleuren in de Empirezaal veelal als te donker worden ervaren. Daarom zal daar een nieuwe lichtere kleur gekozen worden voor het schilderwerk. De Stichting streeft naar een totaalplan voor het hele Kasteel, waarbij de hal (immers het visitekaartje van het Kasteel) als eerste zal worden aangepakt. Voor het opstellen van zo’n totaalplan zal expertise van buitenaf worden aangetrokken.             

4. Cultureel programma. 
Het programma voor het seizoen 2018-2019 zal in het voorjaar van 2018 gepubliceerd worden, zoals gebruikelijk  in de vorm van de "kasteelladder”.Inhoudelijk zal de huidige lijn worden voortgezet, met een breed aanbod aan muziek, exposities, theatervoorstellingen en rondleidingen.Ook de evenementen Dag van het Kasteel, Lezersfestival, Muziek op Rhoon en Open Monumentendag zullen in 2019 terugkeren. 
Daarnaast zal de nieuwe commissie ‘Jong Talent’ zich richten op de doelgroep 8+, met het opzetten van een programma voor creatieve ontplooiing. De commissie wil workshops organiseren, geleid door docenten van buitenaf, in diverse disciplines: verhalen en gedichten schrijven, schilderen en tekenen, muziek maken, theater. Wellicht kan e.e.a. uitmonden in een evenement met een totaalpresentatie. 
De commissie ‘Exposities’ wil zich meer gaan richten op groepsexposities (minimaal 2 kunstenaars). De bezoeker heeft zo meer te zien en meer kunstenaars trekken meer bezoekers.
Er wordt ook contact gezocht met basisscholen. Dit in de vorm van rondleidingen en/of medewerking aan de expositie: zo haal je kinderen binnen en vaak ook hun ouders. In 2019 zal aan de Kunstkring Albrandswaard (11 en 12 mei) de expostieruimte ter beschikking gesteld worden om een preview te geven op de reeds bestaande kunstroute. 
Het Lezersfestival zal in 2019 een ander karakter krijgen. Het concept waarbij het optreden van de schrijvers werd gecombineerd met een diner, zal plaats maken voor een opzet waarbij de optredens gesitueerd worden rond een lezerscafé. Als extra evenement wordt gedacht aan een Rembrandtdag  in het Kasteel. Met één of meer theatervoorstellingen over leven en werk van Rembrandt willen we aansluiten bij het Rembrandtjaar 2019.


Masterlinks Internet Solutions 2019