Jaarplan 2020


1. Organisatie

1.1 Bestuur en organisatie

Binnen het bestuur functioneren, naast voorzitter, secretaris en penningmeester, drie bestuursleden die de portefeuilles Onderhoud, Cultureel Programma en Vrijwilligersbeleid afdekken.
Naast de vervanging van de secretaris zal het bestuur zich in 2020 extra inspannen voor het vinden van een geschikte kandidaat voor de vacature PR en marketing.

De bestaande vrijwilligersorganisatie met de verschillende commissies blijft gehandhaafd.

Ten behoeve van het onderhoud van het Kasteel wordt gestreefd naar een nieuwe commissie die het verantwoordelijk bestuurslid hierin kan gaan ondersteunen.

Een nieuwe commissie ‘Vrienden van het Kasteel’ moet dit jaar gestalte krijgen. In het kader van de beleidsvoornemens m.b.t. het meerjarenplan, staat dit hoog op de prioriteitenlijst.

1.2 Financiën

De onderhoudskosten van het Kasteel en de financiering van het cultureel programma worden gedekt door de beschikbare financiële middelen. Er is echter daarbinnen geen ruimte voor ingrijpende extra investeringen.
Om de voorgenomen plannen met betrekking tot de nieuwe profilering van het Kasteel en het meerjarenproject te kunnen realiseren, zal daarom actief gezocht moeten worden naar aanvullende financiering.

In 2019 is gestart met de budgettering van de culturele activiteiten door de commissies zelf.
De commissie ‘Muziek op Rhoon’ deed dit al, maar ook van de overige commissies wordt over 2020 een begroting en een financiële verantwoording verwacht.


    2. Beleid

2.1 Meerjarenplanning

In 2020 moeten belangrijke vervolgstappen voor de realisatie van het meerjarenplan gezet worden, te beginnen bij het verlichtingsplan.

Het is duidelijk dat dit plan voor de verduurzaming en verfraaiing van de buitenverlichting, alleen in fases kan worden uitgevoerd. Op basis van de uitgebrachte offerte zal die fasering worden aangebracht. Met de experts die het verlichtingsplan hebben ontworpen, zal gezocht worden naar minder ingrijpende (goedkopere) oplossingen voor bepaalde aspecten.
Ook wordt overwogen om nog andere aanbieders te raadplegen.
Het voorgestelde systeem is zodanig opgebouwd dat bepaalde functies in eerste termijn kunnen worden weggelaten, om in een later stadium toch toegevoegd te worden als daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

De streefdatum voor de realisatie van het verlichtingsplan ligt in 2023 vijftig jaar nadat het door de Stichting gerestaureerde Kasteel openging voor publiek.

2.2 Communicatie

Zeker in het licht van de voorgenomen fondsenwerving, zal het bestuur zich moeten beraden op de manier waarop de Stichting naar buiten treedt. Het aantrekken van een bestuurslid dat zich hiermee kan en wil bezighouden, is daarin essentieel.

Een scherpe profilering is enerzijds een voorwaarde voor succes, maar anderzijds vaak lastig gebleken in de relatie met de huurder. De naam Kasteel van Rhoon wordt immers door beide gevoerd. Met de huurder zullen hierover goede afspraken gemaakt moeten worden.

De rol van de Stichting als rentmeester van het Kasteel, verantwoordelijk voor behoud en onderhoud van het gebouw, zal in deze profilering vooral de nadruk moeten krijgen. Deze rol staat betrekkelijk los van de manifestatie van de Stichting als Kasteel Cultureel en vertegenwoordigt het fundamentele bestaansrecht van de Stichting.

Het formuleren van een gericht communicatiebeleid vormt dan ook een van de belangrijkste uitdagingen voor 2020. Het vinden van voldoende capabele vrijwilligers om dit beleid ten uitvoer te brengen, met name ten behoeve van de fondsenwerving, is daarin de volgende stap.

2.3 Vrijwilligers

Ook in 2020 zal nadrukkelijk aandacht besteed worden aan het versterken van de band die de Stichting heeft met haar vrijwilligers. Door het organiseren van bijeenkomsten en het laten verschijnen van een maandelijkse nieuwsbrief, worden de commissieleden op de hoogte gehouden van elkaars activiteiten en de voornemens van het bestuur.

    3. Onderhoud en Inrichting

3.1 Onderhoud aan het gebouw

Naast het gebruikelijke regulier onderhoud staat het komend jaar ook een aantal grotere projecten op het programma. Dit betreft:
•    Asbestsanering in de gasmeterkast en personeelsruimte boven het restaurant.
•    Herstelwerkzaamheden aan de kilgoten, op basis van het jaarlijkse rapport van Monumentenwacht.
•    Vervanging van de riolering van het restaurant.
•    Aanpassing van ventilatie en verwarming in het restaurant.

3.2 Onderhoud en verbetering van de buitenruimte

Om het veld naast het kasteelbos beter geschikt te maken voor evenementen, is de Stichting bereid om, in samenwerking met het ZHL, bij te dragen aan de verbetering van het veld. Hier wordt in 2020 verder onderzoek naar gedaan.
Het vervangen van de oude opslagschuur op het terrein blijft wenselijk, maar staat voor 2020 nog niet gepland.

Wel worden er werkzaamheden gepland inzake herstel van de tuin en terrassen.
Er zal in samenspraak met ZHL een inventarisatie plaatsvinden m.b. de kwaliteit van de bomen rondom het Kasteel en in het voorbos.

De buitenverlichting op de parkeerplaats zorgt voor veel kortsluiting, hier zal onderzoek naar gedaan worden.


3.3 Interieur

De Stichting zou in overleg met de huurder willen komen tot een totaalplan voor de inrichting van het Kasteel. Er is echter vooralsnog geen sprake van een gezamenlijke visie op dit onderwerp..


    4. Cultureel programma

Het programma voor het seizoen 2019-2020 zal in het voorjaar van 2019 gepubliceerd worden, zoals gebruikelijk in de vorm van de "kasteelladder”. Deze zal huis-aan-huis verspreid worden in de gemeente Albrandswaard en bovendien op verschillende punten ter inzage liggen, ook buiten Albrandswaard (bibliotheken, culturele centra).
Inhoudelijk zal de huidige lijn worden voortgezet, met een breed aanbod aan muziek, exposities, theatervoorstellingen en rondleidingen.
Ook de evenementen Dag van het Kasteel, Lezersfestival, Muziek op Rhoon en Open Monumentendag zullen in 2020 terugkeren.
Als extra evenement wordt gedacht aan een Kerstfair in en om het Kasteel in de maand februari.

De nieuwe commissie ‘Jong Talent’ die zich richt op de doelgroep 8+, start met het opzetten van een programma voor creatieve ontplooiing. De commissie zal workshops organiseren, geleid door docenten van buitenaf, in diverse disciplines: verhalen en gedichten schrijven, schilderen en tekenen, muziek maken, theater. De workshops zijn gepland voor de maanden april en mei. Voor de aanmelding wordt de samenwerking met de basisscholen gezocht.

De commissie ‘Exposities’ wil de komende jaren de mogelijkheid bekijken om (aankomende) kunstenaars een weekend aan te bieden om hun werk te presenteren. De kosten voor deze presentatie zijn dan voor de kunstenaar, de commissie zal e.e.a. faciliteren en bij de expositie aanwezig zijn.
Het betrekken van kinderen blijft een speerpunt, zowel als bezoeker als ook als mede-exposant.

    5. Aanpassingen jaarplan t.g.v. de "corona-crisis”

De "corona-crisis” heeft de inkomsten van de Stichting sterk onderdruk gezet.
Dit heeft ingrijpende financiële gevolgen, waarvan de consequenties op langere termijn nog niet te overzien zijn.
Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken, is het jaarplan in maart op een aantal punten drastisch aangepast.

ad 2. Beleid
De verduurzaming en verfraaiing van de buitenverlichting zal de komend tijd nog niet gerealiseerd kunnen worden. De uitvoering van het meerjarenplan ligt dan ook voorlopig stil.
In het verlengde daarvan zal dit jaar ook niet gestart worden met enige vorm van fondsenwerving hiervoor.

ad 3. Onderhoud
Het geplande onderhoud is teruggebracht tot wat noodzakelijk is. Al het geplande onderhoud is beoordeeld en er is een afweging gemaakt voor welke werkzaamheden uitstel verantwoord zou zijn. In afwachting van de verdere ontwikkelingen is besloten het vervangen van de riolering van het restaurant en de aanpassing van de ventilatie en verwarming van het restaurant geen prioriteit te geven.

ad 4. Cultureel Programma
Vanaf maart 2020 zijn vrijwel alle culturele activiteiten stilgevallen. Ook de Dag van het Kasteel en het muziekfestival Muziek op Rhoon zijn niet doorgegaan.
In de tweede helft van 2020 zal bekeken worden of en in welke mate er later in het jaar nog een cultureel programma mogelijk is. In elk geval zal zo’n programma, ook gezien de financiële situatie, zeer beperkt zijn.