ANBI


De stichting heeft geen commercieel oogmerk en heeft de ANBI-status. Fiscaal nummer: NL0040.81.092. B.01

Het doel van de stichting is:
  • Het kasteel in stand te houden
  • Bekendheid te geven aan de geschiedenis van het kasteel en de cultuur-historische waarde;
  • Culturele activiteiten te organiseren voor de inwoners van Rhoon en omstreken.
De stichting maakt elk jaar een jaarplan en een begroting. Elk jaar worden de activiteiten geëvalueerd en in een jaarverslag gepubliceerd. Daarnaast wordt een meerjarenprognose gemaakt waarin het onderhoud en de verduurzaming van het kasteel zijn opgenomen.

Balans per 31-12-2020

 Activa    Passiva  
       
 Gebouw  352.563  Eigen Vermogen  248.291
 Kostbaarheden, kunstwerken  p.m.  Voorzieningen  540.000
 Liquide middelen  393.265    
 Vorderingen  181.277  Schulden  138.814
 Totaal Activa  927.105  Totaal Passiva  927.105

Staat van baten en Lasten 2020

 Baten:   euro
 Huuropbrengst restaurant  163.669
 Huuropbrengst trouwzaal  15.000
 Donaties en subsidies  18.719
 Overige inkomsten  146
   
 Totaal baten  197.534
   
 Lasten:  euro
 Onderhoud- en huisvestingskosten  101.791
 Algemene kosten  17.814
 Verzekeringen  27.288
 Cultureel programma  16.542
 Overige (fin.) lasten  2.917
   
 Operationele lasten: 166.352
 
   
 Voorziening restauratie en onderhoud  20.000
 Voorziening evenementen en zakelijk markt  15.000
   
 Totaal lasten  201.352
 Negatief saldo   - 3.818

Het boekjaar 2020 is met een negatief resultaat afgesloten.
Doordat de huurder corona-korting is verleend, zijn de inkomsten lager dan voorheen. Daar staat weliswaar tegenover dat door afstel van culturele projecten de uitgaven daarvoor lager waren. Maar ruim onvoldoende om de inkomstenderving te compenseren.

Verwijzing naar:
-    Jaarverslag 2019
-    Jaarplan 2020
-    Jaarverslag 2020
-    Jaarplan 2021