ANBI


De stichting heeft geen commercieel oogmerk en heeft de ANBI-status. Fiscaal nummer: NL0040.81.092. B.01

Het doel van de stichting is:
  • Het kasteel in stand te houden
  • Bekendheid te geven aan de geschiedenis van het kasteel en de cultuur-historische waarde;
  • Culturele activiteiten te organiseren voor de inwoners van Rhoon en omstreken.
De stichting maakt elk jaar een jaarplan en een begroting. Elk jaar worden de activiteiten geëvalueerd en in een jaarverslag gepubliceerd. Daarnaast wordt een meerjarenprognose gemaakt waarin het onderhoud en de verduurzaming van het kasteel zijn opgenomen.

Balans per 31-12-2021

 Activa    Passiva  
       
 Gebouw  352.563  Eigen Vermogen  242.800
 Kostbaarheden, kunstwerken  p.m.  Voorzieningen  452.000
 Liquide middelen  308.454    
 Vorderingen  136.575  Schulden  102.792
 Totaal Activa  797.592  Totaal Passiva  797.592

Staat van baten en Lasten 2021

 Baten:   euro
 Huuropbrengst restaurant  90.000
 Huuropbrengst trouwzaal  0
 Huuropbrengst div. zalen  42.830
 Donaties, rondleidingen
 763
 Subsidies
 961
 Overige inkomsten  160
   
 Totaal baten  134.714
   
 Lasten:  euro
 Personeelskosten  10.968
 Onderhoud- en huisvestingskosten  119.921
 Algemene kosten  61.376
 Verzekeringen  27.715
 Cultureel programma / commissies  11.030
 Overige lasten  0
   
 Operationele lasten: 231.010
 
   
 Voorziening restauratie en onderhoud  -73.000
 Voorziening evenementen en zakelijk markt  -15.000
   
 Totaal lasten  143.010
 Negatief saldo   - 5.491

Het boekjaar 2021 is met een negatief resultaat afgesloten.
Doordat de huurder corona-kortingen zijn verleend, zijn de inkomsten wederom lager dan het jaar ervoor. Daar staat weliswaar tegenover dat door afstel van culturele projecten de uitgaven daarvoor lager waren. Maar ruim onvoldoende om de inkomstenderving te compenseren.

In 2021 is pilot gestart gebaseerd op een in het kader van een mogelijke herpositionering. Daarvoor is een externe kracht ingehuurd (41.000 euro). Dat verklaart de toename van de post Algemene Kosten. De pilot, gekoppeld aan de herpositionering, hield mede in dat de huurder alleen het restaurant in huur nam. Voor de zalen werd alleen huur betaald voor daadwerkelijk gebruik door de huurder. Dit gekoppeld aan een toenemend gebruik van zalen vanuit de zakelijke markt. Hetgeen betekende dat de zalen prominent aangeboden zouden moeten worden in de zakelijke markt.

Veel van de onderhoud en vestigingskosten betreft werkzaamheden in het LT-kader van de Voorzieningen. Dat manifesteert zich in een daling van het Voorzieningenniveau op de balans van 540.000 tot 452.000 euro (zie balans 2021).

De financiële positie van de Stichting is met meer uitgaven en minder inkomsten uiteraard verminderd. Tot uiting komend in een daling van de liquiditeitspositie met bijna 85.000 euro.

Jan van der Zande,
Penningmeester Stichting Het kasteel van Rhoon

Verwijzing naar: