ANBI

Stichting het Kasteel van Rhoon, staat bekend als 'Stichting Kasteel van Rhoon' of kortweg 'Kasteel van Rhoon'.
De stichting heeft de ANBI status. fiscaal nummer: NL0040.81.092.B.01
Post- en bezoekadres: Dorpsdijk 63, 3161KD Rhoon; factuuradres: Rhoonsedijk 66, 3167 PN Poortugaal.
Doelstelling: Het in standhouden en onder de bevolking uitdragen van het Kasteel als Rijksmonument en het bieden van een gevarieerd cultureel programma aan de lokale bevolking.
Het beleidsplan komt er op neer dat de Stichting streeft naar goed onderhoud en waar nodig restauratie van het Kasteel als Rijksmonument en een daarbij horende stijlvolle en historisch verantwoordde inrichting. Tevens biedt zij de locale bevolking een gevarieerd cultureel programma met vaste onderdelen, maar van tijd tot tijd ook nieuwe onderdelen. Ook worden grotere evenementen georganiseerd, zoals een Middeleeuws festival ( Middeleeuws Rhoon) of een Jazzfestival, inmiddels omgedoopt tot 'Muziek op Rhoon'. Naast de lokale bevolking wordt voor haar activiteiten op bescheiden schaal een wijder publiek gezocht; hiertoe worden nieuwe communicatieactiviteiten ontwikkeld.

De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit verhuur van de ruimtes en terreinen. Zij werft verder niet actief middelen onder derden, behoudens op beperkte schaal trachten te verkrijgen van subsidiëring door fondsen en het verkrijgen van sponsoring ten behoeve van de realisatie van bijzondere evenementen en festivals. De Stichting zoekt naar manieren om actiever aan fondsenwerving te doen. Bezoekers van culturele programmaonderdelen betalen voor hun toegangskaarten, waarbij de Stichting een deel van de kosten subsidieert. De financiële reserves van de Stichting worden risicomijdend gestald op bancaire spaarrekeningen. De lopende uitgaven bestaan uit onderhouds- en restauratiekosten, subsidiering van het culturele programma en algemene bestuurs- en beheerskosten.

Het Stichtingsbestuur kent de volgende functies: De voorzitter leidt de vergaderingen en inspireert en stimuleert waar nodig en wenselijk. De secretaris convoceert, notuleert de vergaderingen en is eerst verantwoordelijke voor het archief. De penningmeester beheert de financiën en is verantwoordelijk voor betalingen en facturatie en de financiële verslaglegging en is tevens belast met het beheer van de kostbaarheden en bruiklenen, inrichting van de zalen en uitvoering van de archiefvorming. De commissaris gebouw is verantwoordelijk voor restauratie, onderhoud en beheer van het gebouw en de terreinen. De commissaris communicatie en p.r. is verantwoordelijk voor de externe communicatie en p.r. in de ruimste zin van het woord. De algemeen adjunct is verantwoordelijk voor het culturele programma van de Stichting en de contacten met de werkgroepen en commissies die de uitvoering ervan verzorgen. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk; jaarlijks ontvangen zij wel een bescheiden bedrag voor onkosten.
Leden van het  Bestuur:
Dhr. Roelof van Woerden, voorzitter
Mr. Arjen N. Kampherbeek, secretaris
Drs. Arie A. Fakkert, penningmeester
Dhr. Floor J. van der Kemp, commissaris gebouw
Mevr. K.B. van de Braak - Holl, commissaris communicatie en p.r. en algemeen adjunct.


Het culturele seizoen loopt van september tot en met mei. Voor de activiteiten wordt een programma gepubliceerd in de vorm van een programmaladder, die op ruime schaal in gedrukte vorm wordt verspreid en ook in lokale bladen wordt gepubliceerd en op de website is te raadplegen. Het afgelopen seizoen (2016-2017) bestonden deze uit: concerten met klassieke kamermuziek veelal in de Empirezaal, Cabaret voorstellingen op zolder, een Lezersfestival, Kindercabaretvoorstellingen, Exposities op zolder, deelname aan Open Monumentendag, een Middeleeuws festival, een Jazzfestival, lezingen, en rondleidingen.

Staat van baten en lasten over kalenderjaar 2016


 Baten  
 Huuropbrengst trouwzaal  18.554
 Overige huuropbrengst  244.178
 Overige opbrengsten 1.586
 Totaal baten  264.318
   
 Lasten  
 Onderhouds- en restauratiekosten Kasteel  206947
 Kosten Culturele programma  52.530
 Algemene kosten  54.983
 Totaal lasten  314.460
   
 Nadelig saldo 50.142

De Stichting wordt aangemerkt als vermogensinstelling.Masterlinks Internet Solutions 2018